Make your own free website on Tripod.com
 

 

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคำว่าความน่าจะเป็น
2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาแซมเปิลสเปซ เหตุการณ์ และความน่าจะเป็นของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ได้
3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกแก้โจทย์ปัญหาเรื่องความน่าจะเป็นได้อย่างถูกต้อง
4.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคาระห์แนวข้อสอบข้อมหาวิทยาลัยเกียวกับเรื่องความน่าจะเป็ได้
5.เพื่อให้ผู้ทำมีงานส่งอาจารย์เพื่อเป็นผลประโยชน์แก้ตัวผู้ทำ(ได้คะแนน)และมหาชนรุ่นหลังที่ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้